غربتکدهسیـــــرم ازآن  خوی نا آرام  او

نا ٱمیــد ازعشق  بی فرجــام  او

می روم شـایـد  فرامـوشـش کنـم

خاطرات  تلـــــخ  بی انجـــام او

می روم تا ترک این ســـودا کنـم

تـا ابـد ترک  دل شیـــــدا کنـــــم

می روم تا ماورای هرچه هسـت

معنی خود را ز نو پیــــدا کنــــم

تـا بگـــردم دورازایـن وابستگی

دورازایـن نیـرنگ تلــــخ زندگی

می روم تاٱوج یک احسـاس ناب

پـَر زنـم  در پهـنــــه ی  آزادگی

می روم تا  بشکنــم  پیمان خـود

یاد عشق بی سرانجامان  خــــود

می روم تا دورازآن عشق عبـث

عهــــد بندم با فقط  جانان  خـود

می روم تادورازآن بدعهدِ پسـت

آن که جام عشق پاکم راشکسـت

تا به بنــــدم با کسی پیمان که او

عشق پاکش جاودانی  بودوهست

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها